preskoči na sadržaj
Natječaji za radna mjesta i dr.

7. rujna 2015.

NATJEČAJ ZA POMOĆNIKA/ICU U NASTAVI - 6 izvršitelja

https://docs.google.com/document/d/1D_IK7zHrGD_mgsO6oukX9H4AuPXdo3Ml93-s2h3vis8/edit?usp=sharing

PRIJAVA POTREBE ZA RADNIKOM - 6 IZVRŠITELJA

https://docs.google.com/document/d/1DyvPRbM4xqP6i-zZcQNt38PXWDrsau8hsPujo528DeE/edit?usp=sharing

 


28. travnja 2015.

NATJEČAJ ZA UČITELJA/ICU GLAZBENE KULTURE NA ODREĐENO VRIJEME

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA “VLADIMIR NAZOR“

                  K  R  I  Ž  E  V  C  I

KLASA: 602-01/15-01/46

URBROJ: 2137-43-01-15-1

Križevci, 27. travnja 2014.

    

 

Na temelju članka 107. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine”, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), ravnatelj  Osnovne škole "Vladimir Nazor" Križevci objavljuje

 

NATJEČAJ

 

za radno mjesto učitelja/ice glazbene kulture kulture (1 izvršitelj/ica) s punim radnim vremenom na određeno vrijeme do povratka radnice s bolovanja

 

Ponude za zasnivanja radnog odnosa mogu podnijeti svi kandidati (M-Ž) koji ispunjavaju uvjete iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagaško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine“, broj 47/96.).

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

životopis

presliku domovnice

presliku diplome

presliku uvjerenja o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci) -  članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na adresu Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Križevci, ul. bana Josipa Jelačića 23, 48260 Križevci.

 

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Škole (os-vnazor-kc.skole.hr).

 

                                                                                                                          Ravnatelj

                            Igor Brkić – ak. kipar – prof. likovne kulture

 


                    
22. ožujka 2015.

NATJEČAJ ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA ZA KOŠNJU TRAVE

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA “VLADIMIR NAZOR”

        K R I Ž E V C I

Ul. Bana Josipa Jelačića 23, 48260 Križevci

Klasa: 602-01/15-01/34

Urbroj: 2137-43-02-15-1

Križevci, 20. ožujka 2015.

 

                                                                      

Na temelju članka 92. Statuta Osnovna škole „Vladimir Nazor“ Križevci, ravnatelj Škole 20. ožujka 2015. godine objavljuje

 

 

NATJEČAJ

ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA ZA KOŠNJU TRAVE

 

 

I.

Predmet zakupa je zemljište za košnju trave na katastarskoj čestici broj 542 katastarske općine Ruševac

(školsko igralište) PŠ Većeslavec.

 

                                                                              II.

Zemljište za košnju trave daje se u zakup za 2015. godinu.

 

 

III.

Početna cijena zakupa zemljišta za košnju trave iznosi 500,00 kn.                                         

Plaćenje u roku  od 15 dana od prihvaćanja ponude na žiro račun Škole.

 

IV.

Ponude mogu dostaviti fizičke i pravne osobe.

Uz pisanu ponudu treba priložiti:

-       presliku domovnice (za fizičke osobe) i

-       presliku izvatka iz sudskog registra (za pravne osobe).

Nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

 

                                                                             V.

Ponudu se dostavljaju na adresu Škole u roku 8 dana od dana objave natječaja s naznakom „Za natječaj – ponuda za zakup zemljišta“.                                                                                                       

O rezultatu natječaja ponuditelji će biti pismeno obaviješteni.

 

VI.

Otvaranje ponuda održat će 2. travnja 2015. u 14.00 sati.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviše ponuđena cijena.

 

 

Za sve potrebne informacije zainteresirani se mogu javiti na telefon 048/681-486.
 

 

                                                                                              Ravnatelj:

                                                                                              Igor Brkić, ak. kipar – prof. likovne k.

 


 

 

19. ožujka 2015.

NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 

             REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA “VLADIMIR NAZOR“

                   K  R  I  Ž  E  V  C  I

KLASA: 602-01/15-01/32

URBROJ: 2137-43-01-15-1

Križevci, 18. ožujka 2015.

 

Na temelju članka  6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, broj 57/12. i 120/12.) i članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj  školi („Narodne novine“, broj.  87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), ravnatelj Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Križevci raspisuje

 

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 -     UČITELJA/ICE  RAZREDNE NASTAVE U PODRUČNOJ ŠKOLI VEĆESLAVEC

       (jedan izvršitelj puno radno vrijeme) 

 

UVJETI: Prema odredbama članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj  87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.)

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

-          životopis,

-          presliku diplome,

-          presliku domovnice,

-          presliku dokaza o nezaposlenosti iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,

-          preslika dokaza o nezaposlenosti iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

-          presliku uvjerenje o nekažnjavanju sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju osnovnoj i srednjoj školi.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje Križevci i mrežnoj stranici Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Križevci.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene zamolbe, neće se razmatrati. O izboru, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave sa potrebnim dokumentima poslati na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“ KRIŽEVCI

48260 Križevci, ul. bana Josipa Jelačića 23

s naznakom „stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“

 

 

                                                                                              Ravnatelj

                                                                                                                           Igor Brkić, ak. kipar – prof. likovne kulture

 


 

24. veljače 2015.

NATJEČAJ ZA UČITELJA LIKOVNE KULTURE

https://docs.google.com/file/d/0ByMqNH08dtIfNWRqdS1ZR2xWa1hIZWVfNFRBN2I5cDBPNGRz/edit

 


3. veljače 2015.

Na temelju Zaključka o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup prostora i opreme u školskim ustanovama koji je donijelo Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca,  Osnovna škola “Vladimir Nazor“ Križevci, Bana Josipa Jelačića 23, 48260 Križevci, objavljuje

N A T J E Č A J
za davanje u zakup školskog prostora

1. Predmet natječaja je zakup sportske dvorane.

2. Dvorana se daje u zakup za sportske aktivnosti i druge programe koji se u njoj mogu izvoditi.

3. Školska dvorana se daje u zakup na vrijeme od 16. veljače do 31. prosinca 2015. u vremenu kada je prostor slobodan, odnosno, kada ga ne koristi škola i ŠSD. Prostor se ne daje u zakup za vrijeme školskih praznika.

4. Dvorana se daje u zakup radnim danima, ponedjeljak - petak od 19.00. do 21.00 sat.  Raspored korištenja napravit će se u dogovoru korisnika i škole.

5. Početna cijena zakupa: 38,00 kn.

6. Sportski klubovi u ponudi trebaju dostaviti temeljni akt o osnivanju kojim dokazuju svoj status sportskog kluba.


Ponude mogu dostaviti fizičke i pravne osobe. Ponuda za najam mora sadržavati naziv, adresu, OIB, MB, IBAN, ime i prezime fizičke osobe odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja pravne osobe, njegov OIB, i tel. kontakt osobe, vrstu aktivnosti koju ponuditelj želi provoditi u unajmljenom prostoru. Ponuda mora sadržavati izjavu o visini ponuđenog iznosa zakupnine.

Ponude se dostavljaju na adresu škole u roku 8 dana od dana objave natječaja s naznakom „Za natječaj - ponuda za zakup  prostora“. O rezultatu natječaja ponuditelji će biti pismeno obaviješteni. Ponude s nepotpunom dokumentacijom, ponude koje ne odgovaraju uvjetima natječaja te ponude ponuditelja koji imaju dugovanja prema Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ Križevci neće se razmatrati.

Školski odbor zadržava pravo odbiti svaku ponudu bez obveze prema ponuditeljima.
Za sve potrebne informacije o predmetu oglasa i za razgledavanje prostora zainteresirani se mogu javiti na telefon 048/681-486, 098/186 29 85.

Križevci, 3. veljače 2015.
 

                             Ravnatelj
                                                                  Igor Brkić, ak. kipar - prof. likovne k. 

 


30. listopada 2014.

                                      

             REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA “VLADIMIR NAZOR“

                   K  R  I  Ž  E  V  C  I

KLASA: 602-01/14-01/176

URBROJ: 2137-43-01-14-1

Križevci, 29. listopada 2014.

               

 

 

Na temelju članka 107. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine”, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 94/13.), ravnateljica  Osnovne škole "Vladimir Nazor" Križevci objavljuje

 

 

NATJEČAJ

 

 

za radno mjesto učitelja/ice glazbene kulture (1 izvršitelj/ica) s punim radnim vremenom na određeno vrijeme do povratka radnice (vrijeme trajanja mandata ravnateljice)

 

Ponude za zasnivanja radnog odnosa mogu podnijeti svi kandidati (M-Ž) koji ispunjavaju uvjete iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagaško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine“, broj 47/96.).

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

-       životopis

-       presliku domovnice

-       presliku diplome

-       presliku uvjerenja o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci) -  članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na adresu Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Križevci, ul. bana Josipa Jelačića 23, 48260 Križevci.

 

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Škole (os-vnazor-kc.skole.hr).

 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                              Ravnateljica

                                                                                                                             v.r. Sanja Petranović, prof.

                                                                             

Napomena: Natječaj traje od 30. 10. do 7. 11. 2014.

 


 

18. listopada 2014.

Na temelju članka 127. i članka 165. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj, 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 94/13.) i članka 86. Statuta Škole, Školski odbor Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Križevci raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

 

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja, odnosno stručnog suradnika, a ima najmanje višu stručnu spremu i pet godina radnog iskustva u odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj ili srednjoj školi.

 

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

  • životopis
  • domovnicu
  • diplomu
  • uvjerenje da protiv osobe nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak glede zakonske zapreke za zasnivanje radnog odnosa propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)
  • dokaz o položenom stručnom ispitu ili da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita
  • dokaz o radnom iskustvu u odgojno-obrazovnom radu - potvrda škole

 

Ravnatelj/ica se imenuje na pet godina.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

 

Prijave na natječaj s navedenom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Križevci, Ulica bana Josipa Jelačića 23, 48260  Križevci u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj“.

 

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.     

                                                                         

Natječaj će biti objavljen u nedjelju, 19. listopada 2014. u dnevnom listu 24 sata.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

 

13. listopada 2014.

                                      

           REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA “VLADIMIR NAZOR“

                   K  R  I  Ž  E  V  C  I

KLASA: 602-01/14-01/159

URBROJ: 2137-43-01-14-1

Križevci, 7. listopada 2014.

               

 

 

Na temelju članka 107. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine”, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 94/13.), ravnateljica  Osnovne škole "Vladimir Nazor" Križevci objavljuje

 

 

NATJEČAJ

 

za radno mjesto učitelja/ice engleskoga jezika (1 izvršitelj/ica)  na neodređeno vrijeme za 13 sati redovite nastave i 2 sata izborne nastave

 

Ponude za zasnivanja radnog odnosa mogu podnijeti svi kandidati (M-Ž) koji ispunjavaju uvjete iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagaško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine“, broj 47/96.).

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

-       životopis

-       presliku domovnice

-       presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi

-       presliku uvjerenja o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci) – članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na adresu Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Križevci, ul. bana Josipa Jelačića 23, 48260 Križevci.

 

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Škole (os-vnazor-kc.skole.hr).

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        Ravnateljica:

                                                                                                                             v.r. Sanja Petranović, prof.

 


 

20. siječnja 2014.

 

                                

           REPUBLIKA HRVATSKA

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“

                   K R I Ž E V C I

KLASA: 119-03/14-03/01

URBROJ: 2137-43-01-14-1

Križevci, 20. siječnja 2014.

 

 

Na temelju Programa javnih radova za nezaposlene mlade osobe „Mladi za mlade - pomagači u nastavi“, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ravnateljica Osnovne škole „Vladimri Nazor“ Križevci raspisuje

 

JAVNI POZIV

 

za dostavu prijava za prijam osobe na javne radove – pomagač u nastavi (m/ž) u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ Križevci na određeno vrijeme do 13. lipnja 2014. u punom radnom vremenu – jedan izvršitelj


Na ovaj poziv mogu se prijaviti nezaposlene mlade osobe do 29 godina sa završenim gimnazijskim obrazovanjem ili sa završenim prvim stupnjem visokoškolskog obrazovanja (prvostupnici) bez obzira na radni staž prijavljeni u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana.

Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:
- kratki životopis

- presliku domovnice
- presliku diplome odnosno svjedodžbe o završnom ispitu
- presliku potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci), sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11. 5/12., 16/12., 86/12 i 94/13.)

Prijave sa dokazima o ispunjavaju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva na na adresu:
Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Križevci
Ul. bana Josipa Jelačića 23
48260 Križevci

O rezultatima javnog poziva svi kandidati/kinje bit će obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Škole (os-vnazor-kc.skole.hr).

 

 

 Ravnateljica

 Sanja Petranović


 

 

 

 


Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju

TražilicaKalendar
« Listopad 2015 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji


Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka

Anketa
Što mislite o promjeni udžbenika iduće školske godine?
preskoči na navigaciju