preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Vladimir Nazor" Križevci

 > O školi  > Kućni red
 

Na temelju članka 58. stavka 2.  i 3. i članka 118. stavka 2. podstavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” br. 87/08. i 86/09.) i članka 38. Statuta Osnovne škole “Vladimir Nazor” Križevci u suradnji s Učiteljskim vijećem, Vijećem učenika i Vijećem roditelja, Školski odbor na sjednici održanoj dana 23. veljače 2010. godine donio je

 

 

P R A V I L N I K   O   K U Ć N O M    R E D U

OSNOVNE ŠKOLE “VLADIMIR NAZOR” KRIŽEVCI

 

 

 

1.  OPĆE ODREDBE

 

Članak  1.

Ovaj kućni red određuje dužnosti, prava i međusobne odnose zaposlenika-ca (u daljnjem tekstu: zaposlenika) škole, učenika-ca (u daljnjem tekstu: učenika) i njihovih roditelja i propisuje norme kojih se treba pridržavati.

 

Članak  2.

Ovaj kućni red trebaju upoznati svi zaposlenici škole, učenici i njihovi roditelji i trebaju ga dosljedno provoditi u djelo, a s bitnim odredbama razrednici-ce (u daljnjem tekstu: razrednici) su na početku školske godine dužni upoznati roditelje i učenike.

 

 

 

2. RADNO VRIJEME ŠKOLE

 

Članak 3.

Radno vrijeme škole je od 6 do 22 sata.

 

 

3. UČENICI

 

Članak  4.

Učenici su dužni dolaziti redovito i na vrijeme u školu i to 10 - 15 minuta prije početka nastave.

                                  

Članak  5.

Učenici ulaze u školu bez guranja i vike  pozdravljajući dežurne učitelje-ice (u daljnjem tekstu: učitelji) i ostalo osoblje na ulaznim vratima škole, razredna nastava 15 minuta prije, a predmetna 10 minuta prije nastave.

 

Članak  6.

Na ulazu u zgradu učenici moraju dobro očistiti obuću i mirno se uputiti do učionice.

 

Članak  7.

Učenici dolaze u školu uredno i pristojno odjeveni. Ne dozvoljavaju se uvredljivi i nedolični natpisi na odjeći, niti napadna šminka. Zabranjuje se unošenje tiskovine neprimjerenog sadržaja. Razni skupi  nakiti i  predmeti ne smiju se nositi u školu.

 

Članak  8.

Učenici donose u školu samo onaj školski pribor i knjige koje su potrebne tog dana. Na sve knjige i pribor obvezatno napisati  ime, prezime i razred, kako bi se izgubljeni predmeti  mogli odmah dati dežurnom učeniku.

 

Članak  9.

Najmanje 2 minute prije početka nastave svi učenici moraju biti u učionicama. Učitelji su obvezni dočekati učenike ispred učionice, a biti u učionicama dok učenici ulaze.

 

 

Članak 10.

Nakon svakog nastavnog sata slijedi petominutni odmor (osim velikog odmora). Za to vrijeme učitelj ostaje u učionici, a učenici odlaze u učionicu u kojoj imaju nastavni sat prema rasporedu sati. Učenici razredne nastave dužni su biti s učiteljem za vrijeme petominutnog odmora u učionici ili na hodniku. Dežurni učitelj je na hodniku zajedno sa svojim učenicima.

                                  

Članak 11.

Završetak nastavnog sata najavljuje se školskim zvonom. Učenici se mogu spremiti i izaći iz učionice samo uz odobrenje učitelja. Tek kad svi učenici izađu iz učionice, učitelj pušta druge učenike unutra i pri tom pazi na  red pred vratima.

 

Članak  12.

            Nije dopušteno neopravdano zakašnjavanje na početak sata. Neopravdano zakašnjavanje na sat znak je neodgovornosti  i nediscipline. Zbog čestog zakašnjavanja  poduzimaju se pedagoške mjere.

 

 

3.1.  RED U RAZREDU

 

Članak 13.

Učenici dočekuju i ispraćaju učitelje ustajanjem. Taj pozdrav mora biti izveden složno i u tišini. Na znak učitelja učenici sjedaju.

 

Članak 14.

Razrednik određuje mjesto sjedenja učenika i bez njegovog odobrenja ne smije nitko mijenjati mjesto.

 

Članak 15.

Za vrijeme sata učenici su dužni pažljivo i aktivno sudjelovati u nastavi. Učenik ne može napustiti sat bez odobrenja učitelja ili razrednika.

 

Članak 16.

Upadanje u riječ učitelju i dobacivanje primjedbi znak je neodgojenosti. Učenici dizanjem ruku traže dopuštenje za obraćanje učitelju.

 

Članak 17.

Za vrijeme boravljenja u školi učenik mora paziti na čistoću svog radnog mjesta, učionice ili sportske dvorane. Prije odlaska iz škole dužan je svoje radno mjesto i okolinu ostaviti urednu.

 

Članak 18.

Ako učenik zakasni  u učionicu na početak sata, dužan je pokucati na vrata, ući i pozdraviti, opravdati zakašnjenje, sačekati odobrenje od učitelja, pa tek onda poći na svoje mjesto.

 

Članak 19.

Za red i urednost svog razreda brinu dva razredna redara. Dužnosti redara su:  brinu da je sve na svom mjestu, čisto i pripremljeno za rad, prijavljuju učitelju odsutne učenike, upozoravaju na red; ukoliko učitelj ne dođe u razred 5 minuta poslije zvona, javlja to pedagoškoj službi škole, nađene stvari predaje dežurnom učeniku na glavnom ulazu u školu, nakon završetka nastave pregledavaju  učionicu, i kad ustanove da je sve u redu, izlaze iz nje.

 

Članak 20.

Nakon prvog sata za razrednu, a drugog sata za predmetnu nastavu počinje veliki odmor i traje 15 minuta. Odmor učenici  mogu provesti u igri, šetnji i drugim aktivnostima u školskom dvorištu. Zbog opasnosti zabranjuje se odlazak u obližnje trgovine. U slučaju vremenskih nepogoda učenici ostaju u školskom holu ili hodnicima, a dežurni učitelji održavaju red.

 

Članak 21.

Po završetku velikog odmora na drugi znak zvona  učenici ulaze u učionicu. Zabranjeno je trčanje i vikanje hodnicima.

 

Članak 22.

U WC-ima osobito treba paziti na red i čistoću. Zabranjeno je prolijevanje vode, prskanje, razbacivanje papira, ostavljanje otvorenih slavina, šaranje po zidovima i vratima te svako nepotrebno okupljanje učenika u WC-ima škole. Vrata WC-a treba zatvarati.

 

Članak 23.

Za vrijeme nastave kao i poslije završetka nastave, nije dopušteno ometanje nastave ulaženjem i izlaženjem iz učionice te  bilo kakvo nepotrebno zadržavanje na hodnicima. Zabranjeno je zadržavanje i vikanje ispred školske zgrade.

 

Članak 24.

Učenici dolaze u knjižnicu u određeno radno vrijeme knjižnice. Učenici putnici čekaju autobus sa dežurnim učiteljima (5. i 6. sat razredna nastava, 6. sat učenici predmetne nastave). Prilikom boravljenja u knjižnici moraju biti tihi i disciplinirani.

 

Članak 25.

Zabranjeno je gaženje i čupanje nasada oko škole, kidanje grana sa stabala, te skakanje preko živih ograda.

 

 

 

3.2. ŠKOLSKA KUHINJA

 

Članak 26.

U školskoj kuhinji učenici sami uzimaju hranu, jedu je za stolovima, a nakon jela obvezni su odnijeti nečisto posuđe i odložiti ga na za to određeno mjesto.

 

 

 

3.3. ODLAZAK IZ ŠKOLE I PONAŠANJE IZVAN ŠKOLE

 

                                  

Članak 27.

Po završetku nastave ploča i učionica trebaju ostati čisti i uredni. Učenici odlaze svojim kućama. Putem do kuće trebaju se pridržavati prometnih propisa i kulturno se ponašati.

 

Članak 28.

Odlaženje kući radi zaboravljenih knjiga, pribora, opreme za tjelesnu i zdravstvenu kulturu moguće je samo iznimno i to uz dopuštenje i odgovornost  učitelja.

 

Članak 29.

U vrijeme ekskurzija, zabava, kulturno-umjetničkih i sportskih programa i dr. učenici su dužni ponašati se u skladu s pravilima kulturnog ponašanja na javnim mjestima.

 

 

3.4.  IZOSTANCI 

 

Članak 30.

Učenici ne smiju neopravdano izostajati s nastave, zakašnjavati na sat i ostale školske dužnosti.

 

Članak 31.

Ako učenik izostane s nastave zbog bolesti, njegovi roditelji ili staratelji moraju odmah, a najkasnije u roku od 2 dana obavijestiti razrednika pismeno ili usmeno o razlogu izostanka.

 

Članak 32.

Dopuštenje za izostanak do tri dana daje razrednik, do osam dana ravnatelj, a preko osam dana  ravnatelj u dogovoru s razrednikom i stručno-razvojnom službom.

 

Članak 33.

Kad učenik, nakon izostanka dođe u školu, dužan je razredniku donijeti pismeno i potpisano opravdanje od roditelja ili ovjerenu potvrdu liječnika.

 

 

Članak 34.

Učenik se može ispisati iz škole u slučaju prijelaza u drugu školu samo na osnovu izjave roditelja date razredniku. Svjedodžba prevodnica može se izdati  tek kad je učenik podmirio sve obveze u školi.

 

 

3.5.  ČUVANJE ŠKOLSKE  IMOVINE

 

Članak 35.

Učenici su dužni čuvati školsku imovinu i svaku štetu prijaviti razredniku i stručno razvojnoj službi škole.

 

Članak 36.

Učenik koji je počinio štetu dužan je štetu nadoknaditi, a ako je počinio namjerno, bit će i primjereno kažnjen.

 

 

3.6. ČUVANJE ZDRAVLJA

 

Članak 37.

Iz odgojnih i zdravstvenih razloga učenicima je zabranjeno pušenje i konzumiranje alkoholnih pića.

 

Članak 38.

Ako se učenik za vrijeme nastave osjeća slabo i bolesno ili to učitelj primijeti, mora učenika uputiti kući ili kod školskog liječnika.

Ukoliko učenik nije sposoban sam otići kući, učitelj, stručno-razvojna služba i ravnatelj/ica škole dužni su osigurati  učeniku siguran odlazak kući.

                                  

Članak 39.

Ako se u stanu učenika pojavi zarazna bolest, on ne smije bez dopuštenja liječnika dolaziti u školu.

 

 

3.7. POZDRAVLJANJE, MEĐUSOBNI ODNOSI UČENIKA I ODNOS PREMA STARIJIMA

                                  

 

Članak 40.

U susretima izvan škole učenici pozdravljaju sve osoblje škole pozdravom “dobro jutro”, “dobar dan”,  “dobra večer”. Dobro odgojen učenik pozdravit će svaku poznatu osobu.

 

Članak 41.

Učenici se međusobno pozdravljaju.

 

Članak 42.

Svoje učitelje učenici trebaju oslovljavati učitelju-učiteljice ili razredniče-razrednice, ravnatelju-ravnateljice ili s gospodine učitelju, gospođo učiteljice, gospodine ravnatelju, gospođo ravnateljice.

 

Članak 43.

Prema ostalom osoblju u školi učenici se trebaju ophoditi s poštovanjem.

 

Članak 44.

Ako učenik misli da mu je učinjena nepravda, ima pravo problem izložiti na pristojan način svome razredniku-ici, ravnatelju-ici škole ili članovima stručno razvojne službe.

 

Članak 45.

Nesuglasice treba rješavati na prijateljski način u razrednom kolektivu, a ako to ne uspije, obratiti se predmetnom učitelju, razredniku, stručno-razvojnoj službi škole i ravnatelju/ici škole.

 

Članak 46.

Razrednu knjigu učitelji su obvezni nositi na početku nastave, preko velikog odmora i vratiti je u zbornicu po završetku nastave.

 

Članak 47.

Učitelji razredne nastave  nisu obavezni donositi razrednu knjigu preko odmora u zbornicu, ali su je obavezni svaki dan ostaviti na određenom mjestu po završetku nastave.

 

Članak 48.

Učenici ne smiju ulaziti u zbornicu, osim u iznimnim slučajevima uz odobrenje učitelja ili razrednika.

 

Članak 49.

Učenici imaju pravo u pojedinim predmetima tražiti objašnjenje, savjet i pomoć u  učenju.

 

Članak 50.

Učenicima je strogo zabranjeno kartanje,  međusobno zaduživanje novcem i trgovanje.

                      

Članak 51.

Ako je učenik u školu sa sobom ponio mobitel, walkman ili MP3, MP4  player dužan ga je prilikom ulaska u školsku zgradu spremiti u torbu i ne koristiti za vrijeme boravka u školskoj zgradi.Škola ne odgovara ako se isti predmeti izgube ili nestanu.

           

Članak 52.

U školu se ne smiju nositi nožići, praćke i tome slične stvari i igračke. Pogotovo se zabranjuje unošenje eksplozivnih sredstava (petardi i sl.) koja  mogu imati nesagledive posljedice.

U slučaju opravdane sumnje da učenik posjeduje takav predmet kojim bi mogao naštetiti sebi, drugima ili imovini, učitelj ima pravo pregleda odjeće, obuće i torbe učenika i učionice.

 

3.8. DEŽURSTVO UČENIKA U ŠKOLI

 

Članak 53.

Dežurstvo u školi vrše učenici  4. do 8. razreda.

Dežurstvo vrše dnevno dva učenika dok traje nastava, odnosno 6 nastavnih sati u svojoj smjeni. Učenici s lošim ocjenama i ponašanjem ne smiju dežurati na ulaznim vratima škole.

Dežurstvo učenika za svoj razred određuje razrednik.

 

Članak 54.

Dežurni učenici dolaze u školu 15 minuta prije početka nastave i s dežurnim učiteljima provjeravaju da li je sve u redu.

           

Članak 55.

Dužnosti dežurnog učenika su:

-  dočekuje roditelje i ostale stranke, daje im informacije i upućuje ih u tajništvo, upravu, sobu       

   za primanje roditelja ili zbornicu

-  vodi brigu da stranke budu zadovoljne njegovim uslugama i da ponesu ugodan dojam iz

   škole

-  samo dežurni učenik može ići  u zbornicu po predmete koje traže učitelji

-  vrši manje usluge učiteljima i ostalom osoblju unutar školske zgrade (npr. nošenje obavijesti)

-  vodi brigu o učinjenim štetama i pazi na urednost škole

-  zvoni početak i završetak sata (u staroj zgradi spremač)

-  pazi da se po hodnicima i holu ne zadržavaju učenici bez razloga

-  vodi bilježnicu zapažanja u koju unosi: svoje ime, prezime i razred, te evidentira stranke

-  u bilježnicu dežurstva ne smije se ništa nepotrebno pisati i šarati

-  na kraju dežurstva bilježnicu predaje dežurnom učitelju ili ravnatelju/ici

 

 

4.  RODITELJI

 

Članak 56.

Roditelji dolaze u školu radi informacija o uspjehu i vladanju učenika u vrijeme koje je određeno za primanje roditelja prema rasporedu sati.

           

Članak 57.

Samo u žurnim slučajevima ili na poziv roditelji mogu dolaziti u školu za vrijeme nastave, ili u vrijeme koje nije predviđeno za informacije.

 

Članak 58.

Roditelji su dužni redovito dolaziti na roditeljske sastanke koje za njih organizira škola ili razrednik.

 

Članak 59.

Informacije o učenicima daju se roditeljima tijekom cijele školske godine, osim zadnjeg tjedna u polugodištima.

Članak 60.

Roditelji su dužni upozoriti razrednika, ravnatelja ili stručno razvojnu službu o eventualnim kroničnim oboljenjima svoje djece npr. astma, epilepsija i slično.

 

Članak 61.

Roditelji su dužni odgovarati na sve ankete koje se provode u okviru škole, a odnose se na njih.

 

Članak 62.

Roditelji i drugi građani ne smiju ulaziti na parkiralište škole svojim automobilima jer time ugrožavaju sigurnost učenika i ometaju rad škole. Automobile su dužni parkirati na javnom parkiralištu. Ukoliko roditelji dovoze djecu u školu, trebaju ih ostaviti na ulazu u park ispred stare zgrade ili na pješačkom ulazu na glavni ulaz škole. Školsko parkiralište je predviđeno za potrebe zaposlenika škole i školske autobuse.

 

 

5. UČITELJI

 

Članak 63.

U svom radu učitelj treba održavati visoki radni moral (točnost, savjesnost i odgovornost) kako u nastavi i u ostalim oblicima odgojno-obrazovnog rada i u redovitom praćenju i vrednovanju učenikovog znanja i napretka, tako i u suradnji s roditeljima.

 

Članak 64.

Učitelji trebaju dolaziti na posao najmanje 10 minuta prije početka nastave, a u učionici gdje izvode nastavu trebaju biti 5 minuta prije početka nastave. Dežurni učitelji dolaze 15 - 20 minuta prije početka nastave.

                                  

Članak 65.

Po završetku nastave, zadnji sat, učitelj je obvezan biti u učionici dok svi učenici ne izađu, pregledati učionicu, provjeriti jesu li pospremljene sjedalice i klupe i nakon toga je zaključati.

 

Članak 66.

Za vrijeme nastave ne smije se udaljavati učenike izvan učionice, osim u slučaju upućivanja učenika na savjetodavni razgovor razredniku, stručnom suradniku-ici ili ravnatelju/ici.

 

Članak 67.

Učiteljima se (isto kao i učenicima) zabranjuje korištenje mobitela za vrijeme nastave. Ukoliko mobitel imaju u blizini prostora gdje se održava nastava (ili u samoj učionici), dužni su poduzeti sve da oglašavanje mobitela nebi remetilo nastavni proces.

 

Članak 68.

Učitelji moraju biti nazočni svim sastancima ili stručnim skupovima koje za njih organizira škola. U slučaju spriječenosti, učitelj svoj izostanak prijavljuje ravnatelju-ici ili stručno-razvojnoj službi škole. Neprisustvovanje bez opravdane isprike smatra se povredom radne obveze.

 

Članak 69.

Svaki izostanak s posla učitelji trebaju na vrijeme prijaviti u tajništvo škole ili stručno-razvojnoj službi škole kako bi se na vrijeme mogla odrediti zamjena.

 

Članak 70.

Za vrijeme odmora učitelji su dužni dežurati u holu i hodnicima prema određenom rasporedu.

Dežurni učitelj pazi na red u holu i hodnicima i vrši kontrolu dežurnog učenika.

Za vrijeme velikog odmora jedan učitelj dežura u kuhinji. 5. i 6. sat dežuraju učitelji razredne i predmetne nastave s učenicima putnicima u knjižnici.

 

                                                            Članak 71.

Dežurni učitelji vode bilježnicu dežurstva. Bilježnicu dežurstva naizmjernično prate i na kraju ovjeravaju stručni suradnici-ce i ukratko izvješćuju ravnatelja/icu. Ako se dogodi nezgoda, dežurni učitelj dužan je u bilježnicu unijeti detaljan opis iste i poduzetih postupaka.

 

Članak 72.

Učitelji su dužni  sa svojim učenicima održavati okoliš po rasporedu održavanja okoliša škole.

 

Članak 73.

Učitelji su dužni, a osobito razrednici, uredno i na vrijeme voditi  školsku administraciju.

 

 

 

6. RAD STRUČNO-RAZVOJNE SLUŽBE, TAJNIŠTVA I TEHNIČKOG OSOBLJA

 

 

Članak 74.

Ravnatelj/ica i članovi stručno-razvojne službe škole dolaze 15 minuta prije nastave.

Ravnatelj/ica prima stranke tijekom radnog vremena, ako nije zauzet/a.

Ako je ravnatelj-ica službeno odsutan-a, stranka se obraća tajniku-ci škole koji joj daje daljnje upute.

 

Članak 75.

Tajništvo i računovodstvo škole rade 8 sati dnevno. Tajnik-ca škole prima stranke tijekom radnog vremena svaki dan od 7.30 - 15.30 sati, a računovodstvo od 7 – 15 sati.

 

Članak 76.

Tajnik-ca škole dužan je dva puta tjedno obići cijelu zgradu u cilju provjere čistoće, instalacija i ostaloga. To isto radi  prema mogućnostima,  u područnim školama.

 

Članak 77.

Spremači-ice i domari – ložači centralnog grijanja škole  rade 8 sati dnevno u dvije smjene od 6 – 14 sati i od 14 – 22 sata.

Pomoćni-a kuhar-ica i kuhar-ica škole rade od 7 – 15 sati.

Pomoćno tehničko osoblje, svatko u okviru svojih mogućnosti i radnih obveza, imaju zadatak čuvati i održavati  školsku imovinu.

 

Članak 78.

Prije početka nastave prostorije u zgradi: učionice, WC-i, hol i hodnici, dvorana moraju biti očišćeni, a zimi i zagrijani.

 

 

 

 

 

7. OSTALE ODREDBE

 

Članak 79.

Zabranjuje se konzumiranje alkohola i pušenje u školi.

 

Članak 81.

Zabranjena je bilo kakva trgovina u školi ako to nije odobrio ravnatelj-ica škole ili Školski odbor.

 

Članak 82.

S odredbama ovog Pravilnika o kućnom redu učitelji su dužni upoznati učenike i roditelje na početku svake školske godine.

 

Članak 83.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.

Ovaj pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči škole dana 24. veljače 2010. godine i stupa na snagu dana 4. ožujka 2010. godine.

 

 

 

 

 

Klasa: 003-05/10-01/01

Urbroj: 2137-43-01-10-01

Križevci, 23. veljače 2010. godine

 

 

 

                                                                                  

Predsjednik Školskog odbora

Darko Jambreković


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Prosinac 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

CMS za škole logo
Osnovna škola "Vladimir Nazor" Križevci / Ulica bana Josipa Jelačića 23, HR-48260 Križevci / www.os-vnazor-kc.skole.hr / ured@os-vnazor-kc.skole.hr
preskoči na navigaciju